Aby łatwiej poruszać się w branży finansowej poniżej lista najczęściej używanych nazw , akronimów oraz skrótów używanych w branży finansowej .Pozwoli to w lepszy sposób zrozumieć oferty oraz możliwe rozwiązania.

Aneks  –  każda zmiana umowy kredytowej wymaga dokumentu w postaci aneksu. Będziemy potrzebowali aneksu jeśli będziemy przewalutowywać kredyt lub gdy zmianie ulegną zasady naliczania wysokości kredytu.

Aval  –  to poręczenie wekslowe, zobowiązanie złożone na wekslu, w którym zobowiązujemy się do zapłaty długu wekslowego osoby za którą poręczamy, w przypadku gdy ona nie zapłaci. Jeżeli na wekslu nie jest wyszczególnione za kogo poręczamy to przyjmuje się, że poręczamy za wystawcę.

Bank hipoteczny  –  bank wyspecjalizowany w udzielaniu kredytów hipotecznych na cele budownictwa mieszkaniowego i przemysłowego. Środki na finansowanie swojej działalności pozyskuje głównie z emisji hipotecznych listów zastawnych, ale także poprzez przyjmowane lokaty terminowe, emisję obligacji i zaciągane kredyty.

Bankowy Fundusz Gwarancyjny  –  wszystkie znajdujące się w bankach depozyty – także walutowe – są objęte gwarancjami Bankowego Funduszu Gwarancyjnego. W razie upadku jakiegoś banku pozostałe banki wpłacają pieniądze do BFG, który z kolei wypłaca klientom bankruta kwoty gwarantowane. Jeśli miałbyś w upadającym banku kwotę nie większą niż równowartość 1 tys. euro (sumuje się wszystkie konta i lokaty, które jedna osoba posiada w danym banku; uwzględnia się także należne odsetki), otrzymałbyś z BFG 100 proc. swoich pieniędzy. Jeśli jednak miałbyś więcej, to dostałbyś (oprócz gwarantowanego w 100 proc. 1 tys. euro) 90 proc. kwoty ponad 1 tys. euro, ale nie większej niż 22,5 tys. euro.

Biuro Informacji Kredytowej (BIK)  –  instytucja utworzona przez banki i Związek Banków Polskich. Zbiera ono informacje z banków o kredytach zaciągniętych przez klientów. Te informacje z kolei Biuro udostępnia zainteresowanym bankom. Każdy może uzyskać w BIK raport na swój temat. W sprawie poprawienia błędów klient musi zgłosić się do banku, z którego niepoprawna informacja wyszła. Aby uzyskać raport, wypełnij formularz i złóż go w Biurze Obsługi Klienta (ul. Pruszkowska 17, 02-119 Warszawa; listownie – z dopiskiem „zapytanie”; osobiście – od poniedziałku do piątku w godz. 8.30-15.30; tel. (0-22) 310-44-44). Formularz można też pobrać w Internecie (www.bik.pl) i przesłać listem poleconym. Raz na 6 miesięcy można uzyskać raport za darmo (raport standard). BIK udostępnia też raporty na życzenie (raport plus). To już jednak kosztuje. Opłata wynosi 30 zł.

Blokada środków na rachunku bankowym  –  rodzaj zabezpieczenia wierzytelności banku, najczęściej z tytułu udzielonego kredytu. Dłużnik upoważnia bank do zablokowania na jego rachunku bankowym podanej kwoty oraz pobrania po upływie określonego terminu środków niezbędnych do pokrycia powstałej wierzytelności.

Cesja  –  to przeniesienie wierzytelności z majątku pierwotnego wierzyciela (zbywcy, cedenta) do majątku osoby trzeciej (nabywcy, cesjonariusza) na podstawie umowy zawartej między tymi osobami.

Chargeback  –  inaczej zwane obciążenie zwrotne, jest to usługa oferowana przez banki. która polega na zwróceniu środków za konkretną transakcję właścicielowi karty płatniczej, za pomocą której była ona dokonana. Chargeback chroni konsumentów przed oszustwami, nieuczciwymi sprzedawcami itp., jest dostępny dla wszystkich posiadaczy kart płatniczych (kredytowych, debetowych, przedplaconych) Visa lub Mastercard

Debet  –  przekroczenie stanu środków pieniężnych na rachunku bankowym.

Developer  –  firma zajmująca się inwestycjami budowlanymi.

Egzekucja  –  proces odzyskiwania utraconych środków w wyniku nie wywiązania się z umowy.

EURIBOR (ang. Euro Interbank Offered Rate)  –  stopa procentowa kredytów w strefie euro oferowanych przez jeden bank innemu bankowi. Jest to średnie notowanie z 57 największych banków strefy euro – ustalane przez FBE – Federation Bancaire de L’Union Europeenne w Brukseli.

Gwarancja bankowa  –  jednostronne zobowiązanie banku-gwaranta, że po spełnieniu przez uprawniony podmiot (beneficjenta gwarancji) określonych warunków zapłaty, które mogą być stwierdzone określonymi w tym zapewnieniu dokumentami, jakie beneficjent załączy do sporządzonego we wskazanej formie żądania zapłaty, bank ten wykona świadczenie pieniężne na rzecz beneficjenta gwarancji – bezpośrednio albo za pośrednictwem innego banku.

Hipoteka  –  jedno z ograniczonych praw rzeczowych na nieruchomości, służące zabezpieczeniu oznaczonej wierzytelności pieniężnej. Pozwala ono wierzycielowi hipotecznemu dochodzić zaspokojenia wierzytelności z nieruchomości, niezależnie od tego, czyją ona stała się własnością (tzn. zbycie nieruchomości przez dłużnika nie narusza prawa wierzyciela do dochodzenia roszczeń). Dodatkowo zaspokojenie to ma pierwszeństwo przed wierzycielami osobistymi właściciela nieruchomości.

Karta bankomatowa  –  karta bankomatowa służy tylko i wyłącznie do użytku w bankomacie (wypłata gotówki, sprawdzenie salda, zasilenie telefonu, funkcja depozytowa), nie można nią płacić w sklepie, ani wykonywać innych operacji. Takie karty są coraz mniej popularne na rynku ze względu na ich ograniczoną funkcjonalność, należą jednak do bezpiecznych właśnie ze względu na brak możliwości zapłaty tą kartą.

Karta kredytowa  –  karta, która umożliwia posiadaczowi korzystanie ze środków, których aktualnie nie ma na rachunku, do wysokości limitu kredytowego określonego przez bank. Bank określa termin spłaty części lub całości płatności dokonywanych kartą debetową. Jako termin spłaty zadłużenia przyjmuje się zazwyczaj 25-30 dni od daty otrzymania wyciągu zawierającego informacje o transakcjach przeprowadzonych w poprzednim okresie. Często wyposażona jest w „grace period” czyli okres, w którym odsetki nie są naliczane. Po tym czasie zaciągnięty kredyt jest oprocentowany, a posiadacz jest zobowiązany tylko do spłaty minimalnej, określonej przez bank kwoty.

Karencja  –  przesunięcie w czasie rozpoczęcia spłaty kredytu.

Kredyt denominowany (indeksowany)  –  kredyt udzielony w walucie polskiej przeliczonej na wybraną walutę obcą wg aktualnego kursu. Kredyt taki jest oprocentowany wg stóp procentowych odpowiednich dla wybranej waluty.

Kredyt hipoteczny  –  kredyt bankowy, którego zabezpieczeniem jest hipoteka. Udzielany najczęściej na budowę lub zakup nieruchomości. Kredyt hipoteczny jest kredytem długoterminowym zabezpieczonym hipoteką na nieruchomości.

Kredyt konsolidacyjny  –  kredyt zaciągnięty na spłatę innych kredytów i pożyczek. Zamieniając wiele kredytów na jeden znacznie zmniejszają się jego koszty.

Kredyt refinansowy  –  kredyt zaciągnięty na spłatę innego kredytu. W wielu przypadkach opłaca się skorzystać z bardziej atrakcyjnej ofert innego banku i spłacić obecny kredyt mieszkaniowy nowy kredytem o korzystniejszych warunkach oprocentowania.

Księga wieczysta  –  jest to specjalny rodzaj rejestru, który przedstawia stan prawny nieruchomości, czyli pozwala autorytatywnie ustalić, komu i jakie przysługują prawa do danej nieruchomości.

Leasing  –  forma dzierżawy maszyn, środków transportu, urządzeń, polegająca na przekazaniu ich na określony czas klientowi, który płaci za ich użytkowanie najczęściej z wpływów uzyskiwanych dzięki eksploatacji tych urządzeń. Po spłaceniu ostatniej raty prawa własności przechodzą na klienta. Leasing może przybierać dwie formy: leasingu operacyjnego (dotyczącego krótkoterminowego użytkowania składnika majątku) i leasingu finansowego (dotyczącego długoterminowego użytkowania składnika majątku).

LIBOR (London Interbank Offered Rate)  –  stopa procentowa kredytów oferowanych na rynku międzybankowym w Londynie przez 4 główne banki: Bankers Trust, Bank of Tokyo, Barclays i National Westminster. Stanowi bazową stopę procentową dla ustalania oprocentowania kredytów i depozytów. LIBOR stanowi najczęściej podstawę do wyliczeń przy walutowym kredycie mieszkaniowym.

LTV  –  wskaźnik używany w bankowości do określania wysokości udzielanego kredytu. Jest to współczynnik kwoty kredytu do wartości nieruchomości. Jeśli chcemy sfinansować zakup mieszkania w całości z kredytu współczynnik ten będzie wynosił 100%.

Marża  –  jest to kwota jaką pobiera bank za udzielenie kredytu, jest wliczana jako składnik oprocentowania.

Oprocentowanie stałe  –  oprocentowanie nie zmieniane niezależnie od sytuacji rynkowej.

Oprocentowanie zmienne  –  oprocentowanie zmieniane w zależności od sytuacji na rynku. Bardzo często uzależnione jest od wskaźników WIBOR, LIBOR i EURIBOR.

Polecenie przelewu  –  polega na wydaniu dyspozycji przelania określonej kwoty z rachunku klienta na wskazany rachunek.

Prolongata  –  wydłużenie okresu kredytowania poza termin określony w umowie i określenie nowej liczby i wysokości rat lub zmiana terminu płatności rat kapitałowych kredytu oraz określenie nowej ich liczby i wysokości.

Promesa kredytowa  –  pisemna obietnica udzielenie kredytu przez dany bank. Czasami zdarza się, że banki developerzy wymagają tego dokumentu przed podpisaniem umowy sprzedaży domu / lokalu.

Prowizja  –  oplata za usługi i czynności bankowe, ustalone procentowo w stosunku do wartości usług wykonywanych przez bank na rzecz klienta

Przewalutowanie  –  zmiana waluty, w której indeksowany jest kredyt (np. gdy zmieniamy kredyt we frankach na kredyt złotówkowy lub odwrotnie)

Rachunek Oszczędnościowo-Rozliczeniowy (ROR)  –  rodzaj rachunku oszczędnościowego, nazywany także kontem osobistym. Banki prowadzą te rachunki dla osób fizycznych, które zobowiązują się do przekazywania na ten rachunek swoich stałych przychodów pochodzących z wynagrodzeń, rent i emerytur itp. (nie we wszystkich bankach jest to wymagane).

Raty annuitetowe (równe)  –  raty o stałej wielkości w czasie całego okresu spłaty kredytu.

Raty malejące  –  raty o malejącej wysokości (na początku płacimy więcej, z czasem część odsetkowa raty maleje). Taki typ rat wiąże się często z koniecznością posiadania większej zdolności kredytowej.

Rozdzielność majątkowa  –  wyłączenie wspólnoty majątkowej pomiędzy małżonkami, której potwierdzeniem jest akt notarialny lub orzeczenie sądu.

Rynkowa stopa referencyjna  –  stopa procentowa oferowana na rynku międzybankowym przez grupę największych banków i stosowana przy wyznaczaniu oprocentowania kredytów o stawce zmiennej. Jest to stopa:
WIBOR 1M, 3M lub 6M dla kredytów w złotych,
EURIBOR 1M. 3M lub 6M dla kredytów w euro,
LIBOR 1M, 3M, lub 6M dla kredytów w dolarach amerykańskich.

Ryzyko kursowe  –  ryzyko występujące przy kredytach denominowanych, ponoszone przez Kredytobiorcę w związku z możliwością wystąpienia zmiany kursu waluty, w której został zaciągnięty kredyt. Scoring Metoda oceny zdolności kredytowej. W dużym uproszczeniu polega na przyznawaniu wnioskodawcy „punktów” na podstawie jego danych prywatnych i majątkowych.

Spread walutowy  –  różnica między ceną kupna a ceną sprzedaży waluty. Biorąc kredyt mieszkaniowy we frankach musimy się liczyć z tym, ze bank odbije sobie mniejsze oprocentowanie między innymi na różnicy kursowej. Bank oblicza wielkość kredytu na podstawie ceny kupna, a wielkość rat kredytu na podstawie ceny sprzedaży waluty.

Stopa bazowa  –  stopa procentowa, służąca jako podstawa wyznaczania stopy procentowej zmiennej lub stałej, obowiązującej na ustalony okres. Stopą bazową dla kredytu o zmiennym oprocentowaniu jest Rynkowa Stopa Referencyjna, a stopą bazową dla oprocentowania stałego Bankowa Stopa Referencyjna uzależniona od szeregu czynników związanych z sytuacją rynku kapitałowego, a w szczególności od rentowności obligacji Skarbu Państwa i odsetkowych instrumentów pochodnych.

Transza  –  wypłata części kwoty kredytu. Kredyt wypłacany jest w wielu transzach głównie w przypadku budowy nieruchomości. (Musimy się przygotować że, bank będzie wymagał dodatkowych dokumentów lub wizyt inspektorów budowlanych przed każdą wypłatą transzy)

Umowa przedwstępna  –  umowa między kupującym nieruchomość a sprzedającym lub developerem, w której obie strony zobowiązują się do zawarcia notarialnej umowy kupna-sprzedaży. Ten dokument stanowi podstawę do udzielenia kredytu, czasami zdarza się, że bank będzie wymagało od nas formy notarialnej tej umowy.

Weksel własny in blanco  –  papier wartościowy zawierający bezwarunkowe przyrzeczenie wystawcy do zapłacenia określonej sumy pieniędzy. Stosowane przez niektóre banki jako zabezpieczenie kredytu. Po spłacie kredytu niszczony komisyjnie lub zwracany wystawcy.

WIBID – Warsaw Interbank Bid Rate – roczna stopa procentowa, jaką banki zapłacą za środki przyjęte w depozyt od innych banków.

WIBOR – (Warsaw Interbank Offered Rate)  –  wysokość oprocentowania pożyczek na polskim rynku międzybankowym. Ustalany jest w każdy dzień roboczy o godzinie 11.00, na fixingu organizowanym przez Polskie Stowarzyszenie Dealerów Bankowych – Forex Polska, na podstawie ofert złożonych przez 13 banków, po odrzuceniu dwóch najwyższych i dwóch najniższych wielkości.

Wierzyciel – osoba, która na mocy zobowiązania dłużnika może żądać od niego wykonania określonego świadczenia, jeżeli umowa dotyczy pożyczki pieniężnej, pożyczkodawca (wierzyciel) ma prawo domagać się od pożyczkobiorcy spłaty należności.

Wkład własny  –  udział w finansowaniu inwestycji wniesiony przez kredytobiorcę . Im większy jest wkład własny tym lepsze warunki kredytu można otrzymać.

Zdolność kredytowa  –  ustalana przez bank zdolność do spłaty rat kapitałowo-odsetkowych. Obliczana na podstawie dochodów i wydatków Kredytobiorcy oraz z innymi zobowiązaniami kredytobiorców.